Donesen novi statut Udruge

Temeljem članka 13.i 18. te članka 55. St.1 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), te članka 24. Statuta Udruge „Škoda Klub Hrvatska, Ljubitelji Škoda automobila“,  Skupština Udruge „Škoda Klub Hrvatska, Ljubitelji Škoda automobila“ na svojoj sjednici održanoj dana 28. rujna 2019. godine donijela je

S T A T U T   U D R U G E
Škoda Klub Hrvatska, ljubitelji Škoda automobila

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom,kao temeljnim općim aktom, uređuju se odredbe o :
-nazivu i sjedištu
-zastupanju
-izgledu pečata Udruge
-područjima djelovanja sukladno ciljevima
-ciljevima
-djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
-načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge
-uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanka članstva,pravima,obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova
-tijelima Udruge,njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,izboru,opozivu,
ovlastima,načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata
-izboru i opozivu likvidatora Udruge
-prestanku postojanja Udruge
-imovini,načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
-postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge
-načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge
-znaku Udruge i njegovu izgledu
-druga pitanja od značaja za Udrugu

Članak 2.
Puni naziv Udruge je: Škoda Klub Hrvatska, ljubitelji Škoda automobila
Skraćeni naziv Udruge je: Škoda klub
Sjedište Udruge je u: Zagrebu, Ivana Rogića 46
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.
Udruga Škoda Klub Hrvatska, ljubitelji Škoda automobila (u daljnjem tekstu Udruga) je nestranačka i neprofitna pravna osoba, upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave prema sjedištu Udruge.

Članak 4.
Udruga ima svoj pečat. Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 7x4 cm. Uz gornji rub pečata je ispisano: ŠKODA KLUB HRVATSKA, uz donji rub je ispisano: ljubitelji Škoda automobila, dok se u sredini nalazi logo kluba (znak Škode koji se je koristio od 1993. do 2011. god.)
Članak 5.
Udrugu zastupaju predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge i Tajnik Udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. PODRUČJE DJELOVANJA,CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 6.
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području hobističke djelatnosti.

Članak 7.
Udruga je osnovana s ciljem promicanja automobilske marke Škoda i stila življenja, ponašanja te kulture specifične za ljubitelje te marke.

Članak 8.
Djelatnosti Udruge su:
-   Planiranje rada i aktivnosti Udruge,
-   Organiziranje susreta članova Udruge,
-   Informiranje javnosti o radu i aktivnostima Udruge,
-   Razvijanje programa međunarodne suradnje,
-   izdavanje knjiga, časopisa i ostalih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima
-   jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
-   okupljanje svojim programom u članstvo vlasnike vozila i ljubitelje vozila marke Škoda
-   zastupanje interesa svojih članova
-   pružanje informacija i razmjena iskustava u svezi nabave, servisiranja, osiguranja i zaštite vozila marke Škoda
-   suradnja s proizvođačem automobilske marke Škoda, distributerima automobila i rezervnih dijelova;

Članak 9.
Da bi postiglo javnost rada, udruga članovima i predstavnicima javnog informiranja omogućuje slobodan pristup informacijama o radu tijela Udruge.
Udruga izvješćuje članstvo o svom radu najmanje jednom godišnje podnošenjem godišnjeg izvješća svojih tijela o financijskom i ukupnom poslovanju na svojim Izvještajnim Skupštinama.
Udruga je dužna obavještavati svoje članove o svom radu isticanjem odluka donesenih po tijelima Udruge najkasnije 8 (osam) dana po donošenju.
Tijela Udruge dužna su odgovoriti na pitanja o svom radu postavljena od članova kao i odgovarajućih tijela vlasti.

III. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 10.
Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonskim propisima i Statutom, te stranac pod uvjetima propisanim ovim statutom i uz uredno uplaćenu članarinu koju određuje Skupština Udruge.
Članstvo u Udruzi može biti:
1.)Matični član-uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka
2.)Pridruženi član-uvjeti propisani u stavku 1. ovoga članka,a matični je član nekog drugog auto kluba.
3.)Počasni član –svaka fizička ili pravna osoba koji je svojim radom i doprinosom zadužio udrugu u smislu razvoja automobilizma, bez prava glasa na sjednici Skupštine.
4.) Pridružene i Počasne članove Skupština prima na osnovu odluke Izvršnog odbora.
Osobe koje žele postati članom Udruge molbe za prijam podnose Izvršnom odboru tijekom cijele godine. Odluku o prije mu matičnog člana donosi Izvršni odbor na prvoj sljedećoj sjednici o dana zaprimanja zamolbe.
Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članak 11.
Član koji podnosi zahtjev za prijem u udrugu dužan je u zahtjevu navesti da prihvaća zadaće, prava i obveze određene ovim Statutom i drugim aktima Udruge.

Članak 12.
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži sljedeće podatke o:
-osobnom imenu (nazivu)
-osobnom identifikacijskom broju (OIB) ili jedinstveni matični broj građana (JMBG)
-datum rođenja
-datum pristupanja Društvu
-kategoriju članstva
-datumu prestanka članstva u Društvu
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima,na njihov zahtjev.

Članak 13.
Prava matičnih i pridruženih članova Udruge su:
1. sudjelovati i odlučivati na sjednicama tijela upravljanja,
2. birati i biti biran u tijela Udruge,
3. nositi simbole Udruge,
4. druga prava koja proizlaze iz zakonskih propisa i pod zakonskih akata, te drugih akata Udruge, u skladu s ovim Statutom.
Sva prava članu Udruge mogu biti uskraćena odlukom nadležnog tijela Udruge
u stegovnom postupku.

Članak 14.
Zadaće i obveze članova Udruge su provoditi odluke i zaključke nadležnih tijela
Udruge, izvršavati obveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Udruge,te u
skladu s time ostvarivati svoja prava i obveze u Udruzi te posebno .
1. pridržavati se odredaba zakona i pod zakonskih akata, ovog Statuta i drugih akata Udruge,
2. štititi ugled Udruge i njegovih članova,
3. brižno čuvati imovinu Udruge od uništavanja i propadanja.
4.plaćati članarinu

Članak 15.
Članstvo u Udruzi prestaje:
1. prestankom rada Udruge,
2. samovoljnim istupanjem iz Udruge, uz podmirivanje svih dotad stvorenih obveza prema Udruzi,
3. nepodmirenjem članarine i drugih obveza u rokovima utvrđenim od nadležnih tijela Udruga,
4. mjerom isključenja u Stegovnom postupku temeljem izrečene odluke sukladno stegovnim pravilima,
5. ako se utvrdi da je prijem u članstvo izvršen temeljem neistinitih podataka,
6. smrću.

Odluku o prestanku članstva u slučajevima iz stavka 3. 4. i 5. ovog članka, donosi Izvršni odbor Udruge u provedenom stegovnom postupku i dostavlja članu u roku od 15 (petnaest) dana po donošenju preporučenom poštom.
Član nezadovoljan odlukom Izvršnog odbora o prestanku članstva može u pismenom obliku u roku od 15 (petnaest) dana od primitka odluke uložiti prigovor Skupštini, a prigovor ne odgađa izvršenje odluke, te do saziva sjednice Skupštine Udruge,članstvo, prava i obveze miruju.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 16.
Udruga se može udruživati u saveze, udruge, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. TIJELAUDRUGE
Članak 17.
Tijela Udruge su:

* Skupština
* Predsjednik
* Dopredsjednik
* Izvršni odbor
* Tajnik

IV/1 SKUPŠTINA UDRUGE
Članak 18.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom i čine je svi punoljetni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja. Sjednice Skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik Udruge. U slučaju sprječenosti predsjednika ili njegove odsutnosti ili istekom njegovog mandata, Skupštinom predsjedava jedan od članova Izvršnog odbora, kojeg ovlasti predsjednik.

Članak 19.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar Udruga ili jedna trećina članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.
Skupština Udruge:
1. donosi Statut Udruge te njegove izmjene i dopune i Poslovnik o radu Skupštine te njihove izmjene i dopune,
2. utvrđuje zadatke Udruge na razvijanju i unaprjeđenju Udruge
3. odlučuje o visini članarine, upisnine i drugih doprinosa Društvu,
4. odlučuje o žalbama prestanka članstva u Udruzi
5.usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu tijela Udruge te godišnje financijsko izvješće
6.odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
7.donosi odluku o statusnim promjenama
8. bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge
9. bira i razrješava članove Izvršnog odbora na prijedlog Predsjednika,
10. bira i razrješava članove Stegovnog vijeća i Nadzornog odbora.
11. odlučuje o suradnji i povezivanju sa srodnim organizacijama, te utvrđuje način suradnje,
12. odlučuje o prijedlozima za dodjelu odlikovanja za članove Udruge
13. odlučuje o svim sredstvima Udruge, zaduženju Udruge i davanju jamstva za vraćanje istih, te opterećenja nekretnina Udruge,
14. odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine,
15.bira i opoziva Likvidatora Udruge
16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruge te o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
Skupština može zbog učinkovitosti dio svojih ovlasti prenijeti na Izvršni odbor ili Predsjednika, osim ovlasti donošenja Statuta, izbora tijela Udruge i drugih pitanja o kojima Statutom je izrekom utvrđena nadležnost Skupštine.

Članak 21.
Način rada Skupštine propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik
utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži, Izvršni odbor i/ili najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj. (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).
Poziv se dostavlja pisanim putem. Pisanim pozivom smatra se i poziv dostavljen
elektroničkom poštom.
Izborna skupština saziva se po potrebi na inicijativu Predsjednika, Izvršnog odbora,
ili na zahtjev 1/3 članova udruge.
Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati natpolovična većina od
ukupnog broja redovnih članova. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude
prisutna većina članova, sjednica Skupštine se odgađa za pola sata. Nakon isteka pola sata,
Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno najmanje 1/4 redovnih članova
Udruge.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih redovnih članova.
Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se o
pojedinačnim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.
Odluke Skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Članak 22.
O sjednicama Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju Predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika i koji se čuva trajno u arhivi Udruge.
Na traženje nadležnih državnih tijela izvodi iz zapisnika ili zapisnik u cijelosti mogu se dostaviti istima za njihovo daljnje korištenje.

IV/2. PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 23.
Predsjednika Udruge bira Skupština između svojih članova na razdoblje od četiri (4) godine i ista osoba može biti ponovno birana više puta.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik skupštine i Izvršnog odbora i osoba ovlaštena za zastupanje Udruge u pravnom prometu.

Članak 24.
Predsjednik predstavlja i zastupa udrugu te je odgovoran za zakonitost rada Udruge te:
1. brine o pripremi sjednica Izvršnog odbora i Skupštine,
2. brine o provođenju odluka i zaključaka Skupštine Udruge, Izvršnog odbora i ostalih tijela Udruge,
3.odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
4.dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
5. potpisuje odluke, ugovore i druge mjere koje donosi Skupština ili Izvršni odbor prije upućivanja nadležnim državnim tijelima,
6. nalogodavac je za izvršenje Financijskog plana,
7. imenuje stalna i povremena povjerenstva prema ukazanoj potrebi,
8. obavlja i druge poslove vezane za rad Udruge i unaprjeđenje i promidžbu Udruge.
Predsjednik može dio svojih ovlasti prenijeti na druge članove Izvršnog odbora u pisanom obliku punomoći.
Predsjednik najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini Udruge.

Članak 25.
Predsjednik može odgoditi izvršenje, odnosno objavljivanje odluka i zaključaka svakog tijela Udruge,osim Skupštine koje smatra nezakonitim, protivnim Statutu i drugim aktima Udruge.
O odgodi izvršenja ili objavljivanja odluka ili zaključaka Predsjednik je dužan obavijestiti Izvršni odbor u roku od 8 (osam) dana.
Izvršni odbor može kooptirati novog člana Udruge u Izvršni odbor, ali najviše do 1/3 od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

IV/3 DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 26.
Dopredsjednika Udruge bira skupština iz redova članova Udruge. Odlukom skupštine glasovanje može biti i tajno.
Dopredsjednik Udruge je po funkciji član Izvršnog odbora.

Članak 27.
Dopredsjednik preuzima obaveze i zadatke, kao i odgovornosti predsjednika Udruge u situacijama spriječenosti istog.
Mandat Zamjenika predsjednika traje 4 godine.

IV/4 IZVRŠNI ODBOR
Članak 28.
Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge koje izvršava odluke Skupštine, operativno vodi poslove Udruge između dviju Skupština, kao i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 29.
Izvršni odbor broji 8 (osam) članova.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge po funkciji su članovi Izvršnog odbora, dok je i predsjednik udruge ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
Ostalih 4 člana Izvršnog odbora bira Skupština Udruge na prijedlog Predsjednika na mandat od 4 (četiri) godine.
Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini Udruge i Predsjedniku.

Članak 30.
Izvršni odbor obavlja poslove:
1. upravlja imovinom Udruge,
2. utvrđuje prijedlog Statuta te njihove izmjene i dopune,
3. utvrđuje prijedloge za Poslovnik o radu Skupštine i druge akte Udruge
te njihove izmjene i dopune,
4. predlaže Skupštini Udruge Program rada, Financijski plan i članove za odlikovanja,
5. odlučuje o prijemu novih članova Udruge i prestanku članstva u Društvu u prvom stupnju,
6. radi i druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima Udruge,te one koje mu povjeri Skupština.
Izvršni odbor o svom radu i financijskom poslovanju Udruge podnosi izvješće Skupštini Udruge najmanje jednom godišnje.

Članak 31.
Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama koje saziva Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Dopredsjednika ili po ovlaštenju Predsjednika jedan od članova Izvršnog odbora.
Sjednice Izvršnog odbora održava se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.
Sjednicu Izvršnog odbora može se održati ako je nazočna većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

IV/6.OSTALA TIJELA UDRUGE
6.1. LIKVIDATOR
Članak 32.
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština u pravilu iz redova članova Udruge.
Likvidator ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga .

6.2.TAJNIK
Članak 33.
Tajnika Udruge imenuje Skupština Udruge između članova na mandat od 4 godine. Skupština Udruge može u svako doba opozvati tajnika ukoliko ocjeni njegov rad nezadovoljavajućim.
Tajnik Udruge:
-obavlja stručno-administrativne poslove Udruge
-vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje
-obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine i Izvršnog odbora Udruge.

V. IMOVINA,NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
Članak 34.
Imovinu Udruge čine: novčana sredstva koje je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčanim sredstvima koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge, iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i / ili inozemnih kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njene nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim statutom,u skladu sa zakonom.

Članak 35.
Imovinom Udruge raspolaže i upravlja Skupština Udruge i Izvršni odbor sukladno ovom Statutu i drugim aktima Udruge.
Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa Zakonom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornostima za štetu.

Članak 36.
Sve prihode i rashode Udruge utvrđuje se Financijskim planom kojeg donosi Skupština Udruge sukladno Zakonu.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Nalogodavci za izvršenje financijskog plana su Predsjednik Udruge i osobe koje ovlasti Skupština ili Izvršni odbor Udruge.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 37.
Udruga prestaje postojati odlukom skupštine donesenom sa 2/3 članova te kad se ispuni neki drugi od razloga za prestanak djelovanja Udruge predviđenih Zakonom o udrugama.
U slučajevima prestanka postojanja Udruge temeljem odluke Skupštine ili pokretanja stečajnog postupka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o prestanku rada i postojanja Udruge, odnosno pokretanja stečajnog postupka.

Članak 38.
Po prestanku rada Udruge, sva imovina Udruge nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog ili drugog postupka predaje se Udruzi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, sukladno odluci Skupštine.
Udruga nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili s njima povezanim osobama.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 39.
Spor/sukob interesa u Udruzi postoji u koliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge.
Sastav, mandat,način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga,o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor o sukobu interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Ostale akte Udruga u skladu s odredbama ovog Statuta uskladit će se najkasnije u roku od godine dana (1 godina) od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 41.
Danom stupanja na snagu,odnosno danom primjene ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 30. rujna 2015. godine.

Članak 42.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave-Ureda državne uprave u Gradu Zagrebu.

U Novom Zagrebu, 28. rujna 2019. godine

PREDSJEDNIK UDRUGE:
Krešimir Nikpalj